วันที่
ชื่อเรื่อง
23  พ.ย. 2565
จ้างซ่อมแซมอาคารเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลหนองไผ่ล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  พ.ย. 2565
ซื้อหมึกปรี้นเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  พ.ย. 2565
จ้างซ่อมแซมเครื่องปรี้นเตอร์ กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  พ.ย. 2565
ซื้อผงหมึกปรี้นเตอร์ กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  พ.ย. 2565
ซื้อหมึกเครื่องพิมพ์ ชนิดเติม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  พ.ย. 2565
จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๑๑ - ๕๓ - ๐๐๐๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  พ.ย. 2565
จ้างซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กว ๖๐ ขอนแก่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  พ.ย. 2565
ซื้ออาหารเสริม(นม) สำหรับโรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพืื้นฐาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  พ.ย. 2565
ซื้ออาหารเสริม(นม) สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลหนองไผ่ล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  พ.ย. 2565
จ้างป้ายประชาสัมพันธ์ โครงการงานประเพณีลอยกระทงตำบลหนองไผ่ล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง