วันที่
ชื่อเรื่อง
27  ก.พ. 2566
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลหนองไผ่ล้อม ประจำเดือน มีนาคม ๒๕๖๖ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ก.พ. 2566
ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ก.พ. 2566
ซื้อหมึกเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ก.พ. 2566
จ้างเหมาถ่ายเอกสารแฟ้มประวัติพนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  ก.พ. 2566
จ้างเหมาถ่ายเอกสารแฟ้มประวัติพนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  ก.พ. 2566
เช่าพื้นที่บริการอินเตอร์เน็ต และจดทะเบียนโดเมนเนม ประจำปีงบประมาณ 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ก.พ. 2566
ซื้อชุดตรวจสารเสพติดในปัสสาวะแบบจุ่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  ก.พ. 2566
จ้างซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  ก.พ. 2566
ซื้อวัสดุคคอมพิวเตอร์ กองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ก.พ. 2566
จ้างผู้ช่วยเจ้าหน้าที่กองทุนหลักประกันสุขภาพ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง