วันที่
ชื่อเรื่อง
26  ม.ค. 2566
ซื้อสารส้มใสชนิดก้อน กิจการประปา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ม.ค. 2566
จ้างเหมาขบวนแห่รถปราสาทข้าว จัดทำรถนิทรรศการของดี/อัตลักษณ์ท้องถิ่น และจัดทำซุ้มนิทรรศการเศฐกิจพอเพียงและของดีหนองไผ่ล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ม.ค. 2566
จ้างเหมาจัดทำอาหารเย็นสำหรับผู้เข้าร่วมกิจกรรม งานประเพณีบุญกุ้มข้าวใหญ่ และของดีอำเภอหนองสองห้อง ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ม.ค. 2566
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ กองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ม.ค. 2566
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ งานตรวจสอบภายใน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ม.ค. 2566
ซื้อน้ำดื่ม และน้ำแข็ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ม.ค. 2566
เช่ารถเครื่องเสียงขบวนแห่ตำบลหนองไผ่ล้อม งานประเพณีบุญกุ้มข้าวใหญ่ และของดีอำเภอหนองสองห้อง ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ม.ค. 2566
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ม.ค. 2566
จ้างทำป้ายโครงการรณรงค์จัดทำถังขยะเปียกลดโลกร้อนในครัวเรือน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ม.ค. 2566
จ้างเหมาบริการระบบรักษาระบบเครื่องแม่ข่ายและดูแลโปรแกรมงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกล์ขององ๕การบริหารส่วนตำบลหนองไผ่ล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง