วันที่
ชื่อเรื่อง
1  ก.ค. 2565
จ้างผู้ช่วยผู้ดูแลเด็ก ประจำห้องบริบาล ๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ก.ค. 2565
จ้างผู้ช่วยผู้ดูแลเด็ก ประจำห้องบริบาล ๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ก.ค. 2565
จ้างผู้ช่วยผู้ดูแลเด็ก ประจำห้องบริบาล ๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ก.ค. 2565
จ้างซ่อมแซมห้องน้ำศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลหนองไผ่ล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ก.ค. 2565
ซื้อพานพุ่มเงิน - พุ่มทอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  มิ.ย. 2565
จ้างโครงการอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลหนองไผ่ล้อม ประจำเดือน กรกฎาคม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  มิ.ย. 2565
ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ งานสาธารณสุข โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  มิ.ย. 2565
ซื้อน้ำดื่มศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก องค์การบริหารส่วนตำบลหนองไผ่ล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  มิ.ย. 2565
ซื้อวัสดุก่อสร้าง กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  มิ.ย. 2565
จ้างจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง