วันที่
ชื่อเรื่อง
29  มี.ค. 2566
จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๑๖ - ๕๘ - ๐๐๐๑ , ๔๑๖ - ๖๑ - ๐๐๐๒ และ ๔๑๖ - ๖๑ - ๐๐๐๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  มี.ค. 2566
จ้างติดตั้งสายแลนภายนอกอาคารและเซ็ตระบบเน็ตเวิร์ค โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  มี.ค. 2566
ซื้อกระดาษถ่ายเอกสาร สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  มี.ค. 2566
ซื้อผงหมึกปริ้นเตอร์ เครื่องปรี้นเตอร์ หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๑๖ - ๖๓ - ๐๐๐๒/๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  มี.ค. 2566
จ้างเหมาจัดทำป้ายพระบรมฉายาลักษณ์ รัชกาลที่ ๙ รัชกาลที่ ๑๐ และราชินิในรัชกาลที่ ๑๐ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  มี.ค. 2566
จ้างเหมาจัดทำป้ายพระบรมฉายาลักษณ์ รัชกาลที่ ๙ รัชกาลที่ ๑๐ และราชินิในรัชกาลที่ ๑๐ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  มี.ค. 2566
ซื้อชุดตรวจสารเสพติดในปัสสาวะแบบจุ่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  มี.ค. 2566
จ้างซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๖๐ - ๖๑ - ๐๐๑ กองการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  มี.ค. 2566
จ้างล้างเครื่องปรับอากาศ และซ่อมบำรุง หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๒๐ - ๕๓ - ๐๐๑ กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  มี.ค. 2566
ซื้อเครื่องสูบน้ำแบบซับเมิสซิเบิ้น กิจการประปา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง