วันที่
ชื่อเรื่อง
11  เม.ย. 2567
ซื้อวัสดุ อุปกรณ์ที่ใช้ในการจัดงาน โครงการสืบสานประเพณีสงกรานต์ ตำบลหนองไผ่ล้อม ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  เม.ย. 2567
จ้างซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กว ๖๐ ขอนแก่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  เม.ย. 2567
ซื้อ กระดาษต่อเนื่อง โครงการจัดการเลือกตั้งผู้บริหารท้องถิ่นและสมาชิกสภาท้องถิ่น กรณีแทนตำแหน่งที่ว่างลง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  เม.ย. 2567
ประกวดราคาซื้อจัดซื้อรถพยาบาลฉุกเฉิน (รถกระบะ) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
9  เม.ย. 2567
ซื้อเครื่องมัลติมิเดียโปรเจคเตอร์ (ระดับ XGA) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  เม.ย. 2567
ซื้อชุดทดสอบความข้นเหลวคอนกรีต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  เม.ย. 2567
ซื้อชุดแบบหล่อลูกปูนคอนกรีต จำนวน ๓ ลูกบาศก์ พร้อมเหกล็กกระทุ้ง ๑ อัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  เม.ย. 2567
เช่าเวทที ขนาด ๓ x ๘ เมตร พร้อมเครื่องเสียง โครงการสืบสานประเพณีสงกรานต์ ตำบลหนองไผ่ล้อม ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  เม.ย. 2567
ซื้อวัสดุสำนักงาน กองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  เม.ย. 2567
จ้างจัดเตรียมสถานที่พร้อมอุปกรณ์ที่ใช้ในการจัดงาน โครงการสืบสานประเพณีสงกรานต์ ตำบลหนองไผ่ล้อม ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง