วันที่
ชื่อเรื่อง
2  พ.ย. 2565
จ้างโครงการซ่อมแซมคันคูลำห้วยโสกธาตุ บ้านหนองกุงศรี หมู่ที่ 7 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  พ.ย. 2565
จ้างโครงการวางท่อระบายน้ำ คสล. คันคูลำห้วยตะกั่ว บ้านขุมปูน หมู่ที่ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  ต.ค. 2565
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลหนองไผ่ล้อม ประจำเดือน ตุลาคม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  ก.ย. 2565
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายรอบหมู่บ้าน บ้านหนองกุงสว่าง หมู่ที่ 3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  ก.ย. 2565
ซื้อธงชาติไทย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  ก.ย. 2565
จ้างโครงการก่อสร้างถนนหินคลุกสายรอบวัดเกาะแก้ว บ้านหนองไผ่พัฒนา หมูที่ 9 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  ก.ย. 2565
จ้างโครงการก่อสร้างถนนหินคลุกสายรอบหมู่บ้าน บ้านโนนจอมศรี หมูที่ 6 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  ก.ย. 2565
จ้างโครงการซ่อมแซมอาคารหอประชุมอเนกประสงค์ อบต. หนองไผ่ล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  ก.ย. 2565
จ้างโครงการซ่อมแซมถนนเพื่อการเกษตรบ้านหนองหวาย หมู่ที่ 5 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  ก.ย. 2565
จ้างโครงการซ่อมแซมถนนสายคันคูลำห้วยอีเฒ่า หมู่ที่ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง