วันที่
ชื่อเรื่อง
27  เม.ย. 2566
ซื้อวัสดุสำนักงาน สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  เม.ย. 2566
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลหนองไผ่ล้อม ประจำเดือน เมษายน ๒๕๖๖ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  เม.ย. 2566
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลหนองไผ่ล้อม ประจำเดือน เมษายน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  เม.ย. 2566
ซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  เม.ย. 2566
จ้างซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง หมายเเลขทะเบียน กว ๖๐ ขอนแก่น หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๐๑ - ๕๖ - ๐๐๐๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  เม.ย. 2566
ซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน (แบบแขวน) ขนาด ๔๐,๐๐๐ บีทียู โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  เม.ย. 2566
จ้างเหมาจัดทำป้ายโครงการจัดงานวันผู้สูงอายุ ตำบลหนองไผ่ล้อม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  เม.ย. 2566
จ้างซ่อมแซมบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๒๐ - ๖๐ - ๐๐๑ , ๔๒๐ - ๖๐ - ๐๐๒ และ ๔๒๐ - ๕๕ - ๐๐๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  เม.ย. 2566
ซื้อแบตเตอรรี่ รถอี่แต๋นบรรทุกขยะมูลฝอย ทะเบียน ฆข ๒๘๙ ขอนแก่น หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๐๒ - ๕๘๐๙๒๔ - ๐๐๐๐๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  มี.ค. 2566
จ้างซ่อมแซมบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๒๐ - ๖๐ - ๐๐๑ , ๔๒๐ - ๖๐ - ๐๐๒ และ ๔๒๐ - ๕๕ - ๐๐๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง