วันที่
ชื่อเรื่อง
29  มี.ค. 2566
ซื้อผงหมึกปริ้นเตอร์ เครื่องปรี้นเตอร์ หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๑๖ - ๖๓ - ๐๐๐๒/๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  มี.ค. 2566
จ้างเหมาจัดทำป้ายพระบรมฉายาลักษณ์ รัชกาลที่ ๙ รัชกาลที่ ๑๐ และราชินิในรัชกาลที่ ๑๐ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  มี.ค. 2566
จ้างเหมาจัดทำป้ายพระบรมฉายาลักษณ์ รัชกาลที่ ๙ รัชกาลที่ ๑๐ และราชินิในรัชกาลที่ ๑๐ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  มี.ค. 2566
ซื้อชุดตรวจสารเสพติดในปัสสาวะแบบจุ่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  มี.ค. 2566
จ้างซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๖๐ - ๖๑ - ๐๐๑ กองการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  มี.ค. 2566
จ้างล้างเครื่องปรับอากาศ และซ่อมบำรุง หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๒๐ - ๕๓ - ๐๐๑ กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  มี.ค. 2566
ซื้อเครื่องสูบน้ำแบบซับเมิสซิเบิ้น กิจการประปา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  มี.ค. 2566
ซื้อน้ำพมันเชื้อเพลิง โครงการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  มี.ค. 2566
ซื้ออาหารเสริม(นม) โรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน(สพฐ) ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๕ ครั้งที่ ๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  มี.ค. 2566
ซื้ออาหารเสริม(นม) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลหนองไผ่ล้อม ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๕ ครั้งที่ ๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง