วันที่
ชื่อเรื่อง
14  ธ.ค. 2565
ซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสาร ชนิด ๒ บาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ธ.ค. 2565
ซื้อตู้เอกสารบานเลื่อนกระจก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ธ.ค. 2565
ซื้อโตีะทำงาน กองคลัง (เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ธ.ค. 2565
ซื้อหมึกเครื่องพิมพ์ สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  ธ.ค. 2565
ซื้อเครื่องคิดเลข กองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  ธ.ค. 2565
ซื้อวัสดุสำนักงาน งานตรวจสอบภายใน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ธ.ค. 2565
โครงการอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลหนองไผ่ล้อม ประจำเดือน ธันวาคม - เดือนกุมภาพันธ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖
1  ธ.ค. 2565
ซื้อซื้ออาหารเสริม(นม) โรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน(สพฐ) ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ธ.ค. 2565
ซื้ออาหารเสริม(นม) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลหนองไผ่ล้อม ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  พ.ย. 2565
จ้างซ่อมแซมอาคารเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลหนองไผ่ล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง