วันที่
ชื่อเรื่อง
3  ม.ค. 2566
จ้างเหมาเวที เครื่องเสียง พร้อมประดับตกแต่งเวที โครงการวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  ม.ค. 2566
ซื้อน้ำดื่ม และน้ำแข็ง สำหรับผู้เข้าร่วมโครงการวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  ม.ค. 2566
ซื้อของรางวัลการแสดง และวัสดอุปกรณ์ส่งเสริมพัฒนาการเด็กเล็กทั้ง ๔ ด้าน วันเด็กแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  ม.ค. 2566
จ้างจัดทำป้ายโครงการวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  ม.ค. 2566
ซื้อกระดาษถ่ายเอกสาร งานตรวจสอบภายใน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  ม.ค. 2566
ซื้อวัสดุสำนักงาน กองชช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ธ.ค. 2565
ซื้อแฟรชไดรฟ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ธ.ค. 2565
ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ธ.ค. 2565
ซื้อเก้าอี้ทำงาน กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ธ.ค. 2565
ซื้อเก้าอี้ทำงาน กองคลัง (เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง