วันที่
ชื่อเรื่อง
18  พ.ค. 2566
ซื้อสารส้มใส ชนิดก้อน และคลอรีน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  พ.ค. 2566
ซื้อหมึกเครื่องพิมพ์ หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๑๖ - ๖๖ - ๐๐๐๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  พ.ค. 2566
ซื้อน้ำดื่ม น้ำแข็ง โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี พ.ศ. ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  เม.ย. 2566
ซื้อกระดาษถ่ายเอกสาร หรือพิมพ์งานทั่วไป โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  เม.ย. 2566
ซื้อตรายาง สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  เม.ย. 2566
ซื้อลำโพงเคลื่อนที่พร้อมไมโครโฟน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  เม.ย. 2566
ซื้อวัสดุก่อสร้าง กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  เม.ย. 2566
ซื้อวัสดุสำนักงาน สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  เม.ย. 2566
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลหนองไผ่ล้อม ประจำเดือน เมษายน ๒๕๖๖ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  เม.ย. 2566
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลหนองไผ่ล้อม ประจำเดือน เมษายน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง