วันที่
ชื่อเรื่อง
3  ก.ค. 2566
ซื้อกระดาษถ่ายเอกสาร เอ ๔ สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลหนองไผ่ล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  ก.ค. 2566
ซื้อตรายาง กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  ก.ค. 2566
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลหนองไผ่ล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  ก.ค. 2566
ซื้อวัสดุสำนักงาน สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลหนองไผ่ล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  ก.ค. 2566
ซื้อวัสดุไฟฟ้า และวิทยุ กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  ก.ค. 2566
ซื้อวัสดุสำนักงาน(ตรายาง) กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  ก.ค. 2566
ซื้อวัสดุสำนักงาน กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  ก.ค. 2566
ซื้อหมึกเครื่องปริ้นเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  ก.ค. 2566
ซื้อหมึกเครื่องพิมพ์ หมายเลขครุภัณฑ์ ๖๐๐ - ๕๖ - ๐๐๐๑ , หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๑๖ - ๖๖ - ๐๐๔ และ หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๑๖ - ๖๖ - ๐๐๐๙ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  มิ.ย. 2566
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลหนองไผ่ล้อม ประจำเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๖ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง