วันที่
ชื่อเรื่อง
18  ก.ค. 2566
จ้างซ่อมแซมและบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๒๐ - ๕๖ - ๐๐๐๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ก.ค. 2566
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลหนองไผ่ล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ก.ค. 2566
จ้างซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ ทะเบียน ฆข ๒๘๙ ขอนแก่น หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๐๒ - ๕๘๐๙๒๔ - ๐๐๐๐๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ก.ค. 2566
ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  ก.ค. 2566
ซื้อวัสดุสำนักงาน(ตรายาง) กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  ก.ค. 2566
จ้างซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ ทะเบียน ฆข ๒๘๙ ขอนแก่น หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๐๒ - ๕๘๐๙๒๔ - ๐๐๐๐๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  ก.ค. 2566
ซื้อชั้นวางของเอนกประสงค์ โตีะพับเอนกประสงค์ โต๊ะรับประทานอาหารเด็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลหนองไผ่ล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  ก.ค. 2566
ซื้อสารส้มใสชนิดก้อน และทรายกรองน้ำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  ก.ค. 2566
จ้างจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ การประชุมประชาคมเพื่อรับฟังความคิดเห็นของประชาชน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  ก.ค. 2566
จ้างซ่อมแซมคอมพิวเตอร์ หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๑๖ - ๕๙ - ๐๐๐๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง