วันที่
ชื่อเรื่อง
29  ส.ค. 2566
จ้างโครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กหน้า รพ.สต.หนองไผ่ล้อม ไป วัดอัมรินทราวาสบ้านสวอง หมู่ที่ ๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  ส.ค. 2566
จ้างโครงการวางท่อระบายน้ำ คสล. คันคูหนองใหญ่ บ้านหนองไผ่พัฒนา หมู่ที่ ๙ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  ส.ค. 2566
ซื้อกระดาษถ่ายเอกสาร? หน่วยงานตรวจสอบภานใน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  ส.ค. 2566
ซื้อกระดาษถ่ายเอกสาร กองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  ส.ค. 2566
ซื้อกระดาษถ่ายเอกสาร สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  ส.ค. 2566
ซื้อวัสดุสำนักงาน สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ส.ค. 2566
จ้างโครงการซ่อมแซมถนนสายลำห้วยโสกธาตุ บ้านหนองกุงสว่างหมู่ที่ ๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ส.ค. 2566
ซื้อกระดาษถ่ายเอกสาร กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  ส.ค. 2566
จ้างโครงการซ่อมแซมถนนสายคันคูหนองทุ่ม บ้านหนองไผ่ล้อมหมู่ที่ ๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  ส.ค. 2566
ซื้อหมึกปรี้นเตอร์ สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง