วันที่
ชื่อเรื่อง
4  ก.ย. 2566
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลหนองไผ่ล้อม กองการศึกษา ศาสนาและวัฒรธรรม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  ส.ค. 2566
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลหนองไผ่ล้อม กองการศึกษา ศาสนาและวัฒรธรรม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  ส.ค. 2566
ซื้อวัสดุสำนักงาน กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  ส.ค. 2566
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลหนองไผ่ล้อม ประจำเดือน กันยายน 2566ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  ส.ค. 2566
จ้างโครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กหน้า รพ.สต.หนองไผ่ล้อม ไป วัดอัมรินทราวาสบ้านสวอง หมู่ที่ ๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  ส.ค. 2566
จ้างเหมาจัดทำป้ายโครงการและป้ายรณรงค์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  ส.ค. 2566
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลหนองไผ่ล้อม ประจำเดือน กันยายน 2566ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  ส.ค. 2566
จ้างจัดทำป้ายโครงการอบรมหมอชาวบ้านในพระราชประสงค์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  ส.ค. 2566
ซื้อชุดอุปกรณ์การปฐมพยาบาลชุมชน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  ส.ค. 2566
จ้างโครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านสวองใหม่ หมู่ที่ ๘ ไป บ้านขุมปูน หมู่ที่ ๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง