วันที่
ชื่อเรื่อง
27  เม.ย. 2566
ซื้อกระดาษถ่ายเอกสาร หรือพิมพ์งานทั่วไป โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  เม.ย. 2566
ซื้อตรายาง สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  เม.ย. 2566
ซื้อลำโพงเคลื่อนที่พร้อมไมโครโฟน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  เม.ย. 2566
ซื้อวัสดุก่อสร้าง กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  เม.ย. 2566
ซื้อวัสดุสำนักงาน สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  เม.ย. 2566
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลหนองไผ่ล้อม ประจำเดือน เมษายน ๒๕๖๖ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  เม.ย. 2566
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลหนองไผ่ล้อม ประจำเดือน เมษายน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  เม.ย. 2566
ซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  เม.ย. 2566
จ้างซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง หมายเเลขทะเบียน กว ๖๐ ขอนแก่น หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๐๑ - ๕๖ - ๐๐๐๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  เม.ย. 2566
ซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน (แบบแขวน) ขนาด ๔๐,๐๐๐ บีทียู โดยวิธีเฉพาะเจาะจง