วันที่
ชื่อเรื่อง
27  ก.ค. 2566
ซื้อเทียน และสังฆทาน โครงการประเพณีส่งเสริมศาสนาทอดเทียนพรรษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖? โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  ก.ค. 2566
ซื้อโต๊ะทำงาน ๓ ตัว เก้าอี้ทำงาน ๒ ตัว สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  ก.ค. 2566
ซื้อสื่อการเรียนการสอน วัสดุการศึกษาและเครื่องเล่นพัฒนาการเด็กปฐมวัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  ก.ค. 2566
ซื้อหนังสือเรียนเสริมประสบการณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  ก.ค. 2566
ซื้อเทียน และสังฆทาน โครงการประเพณีส่งเสริมศาสนาทอดเทียนพรรษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖? โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ก.ค. 2566
จ้างจัดทำป้ายโครงการประเพณีส่งเสริมศาสนาทอดเทียนพรรษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  ก.ค. 2566
ซื้อวัสดุสำนักงาน กองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ก.ค. 2566
จ้างจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์การประชุมเพื่อรับฟังความคิดเห็นของประชาชน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ก.ค. 2566
จ้างซ่อมแซมและบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๒๐ - ๕๖ - ๐๐๐๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ก.ค. 2566
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลหนองไผ่ล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง