วันที่
ชื่อเรื่อง
1  เม.ย. 2567
ซื้อวัสดุ อุปกรณ์ที่ใช้ในการจัดงาน โครงการสืบสานประเพณีสงกรานต์ ตำบลหนองไผ่ล้อม ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  เม.ย. 2567
ซื้อทราย โครงการสืบสานประเพณีสงกรานต์ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  เม.ย. 2567
ซื้อน้ำดื่ม และน้ำแข็ง โครงการสืบสานประเพณีสงกรานต์ ตำบลหนองไผ่ล้อม ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  เม.ย. 2567
ซื้อ โต๊ะพับอเนกประสงค์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  มี.ค. 2567
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลหนองไผ่ล้อม ประจำเดือนเมษายน ๒๕๖๗ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  มี.ค. 2567
จ้างโครงการก่อสร้างถนนหินคลุกสายบ้านขุมปูน หมู่ที่ 2 ถึงเขตบ้านหนองบัวแดง ตำบลตะกั่วป่า บ้านขุมปูน หมู่ที่ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  มี.ค. 2567
ซื้อน้ำมันไฮดรอริก สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  มี.ค. 2567
จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ สำนักปลัด หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๒๐ - ๕๖ - ๐๐๐๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  มี.ค. 2567
ซื้อตรายาง สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  มี.ค. 2567
ซื้อเต็นท์สำนักงาน สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง