วันที่
ชื่อเรื่อง
3  ก.ค. 2566
ซื้อวัสดุสำนักงาน สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลหนองไผ่ล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  ก.ค. 2566
ซื้อวัสดุไฟฟ้า และวิทยุ กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  ก.ค. 2566
ซื้อวัสดุสำนักงาน(ตรายาง) กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  ก.ค. 2566
ซื้อวัสดุสำนักงาน กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  ก.ค. 2566
ซื้อหมึกเครื่องปริ้นเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  ก.ค. 2566
ซื้อหมึกเครื่องพิมพ์ หมายเลขครุภัณฑ์ ๖๐๐ - ๕๖ - ๐๐๐๑ , หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๑๖ - ๖๖ - ๐๐๔ และ หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๑๖ - ๖๖ - ๐๐๐๙ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  มิ.ย. 2566
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลหนองไผ่ล้อม ประจำเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๖ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  มิ.ย. 2566
ซื้อสารส้มใสชนิดก้อน และทรายกรองน้ำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  มิ.ย. 2566
ซื้อทรายอะเบท และน้ำยาพ่นสารเคมีกำจัดยุงและแมลง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  มิ.ย. 2566
จ้างซ่อมแซมเครืื่องปรับอากาศศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลหนองไผ่ล้อม จำนวน ๔ เครื่อง หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๒๐ - ๖๓ - ๐๐๐๓ , ๔๒๐ - ๖๓ - ๐๐๐๔ , ๔๒๐ - ๖๓ - ๐๐๐๕ และ ๔๒๐ - ๖๓ - ๐๐๐๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง