วันที่
ชื่อเรื่อง
29  ส.ค. 2566
ซื้อวัสดุสำนักงาน สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ส.ค. 2566
จ้างโครงการซ่อมแซมถนนสายลำห้วยโสกธาตุ บ้านหนองกุงสว่างหมู่ที่ ๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ส.ค. 2566
ซื้อกระดาษถ่ายเอกสาร กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  ส.ค. 2566
จ้างโครงการซ่อมแซมถนนสายคันคูหนองทุ่ม บ้านหนองไผ่ล้อมหมู่ที่ ๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  ส.ค. 2566
ซื้อหมึกปรี้นเตอร์ สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  ส.ค. 2566
จ้างโครงการซ่อมแซม ถนนสายคันคูลำห้วยอีเฒ่า บ้านสวองใหม่ หมู่ที่ ๘ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  ส.ค. 2566
จ้างโครงการซ่อมแซมถนนสายโนนจอมศรี ไป บ้านหนองแวง ตำบลดอนกอก บ้านโนนจอมศรี หมู่ที่ ๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  ส.ค. 2566
จ้างโครงการซ่อมแซม ถนนสายบ้านนายโกวิทย์ ภูวงษ์ ? ลำห้วยอีเฒ่า บ้านหนองหวาย หมู่ที่ ๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  ส.ค. 2566
จ้างโครงการซ่อมแซมถนนสายบ้านโนนจอมศรี ไป บ้านทุ่งบ่อ ตำบลบ้านคู บ้านโนนจอมศรี หมู่ที่ ๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  ส.ค. 2566
จ้างโครงการซ่อมแซมถนนถนนซอยคำพันธ์ อุทิศ บ้านหนองหวายหมู่ที่ ๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง