วันที่
ชื่อเรื่อง
28  ก.ย. 2566
จ้างโครงการ ต่อเติมเวทีหอประชุมอเนกประสงค์ อบต. หนองไผ่ล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  ก.ย. 2566
ซื้อผ้าม่านพร้อมอุกรณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ก.ย. 2566
จ้างโครงการซ่อมแซมถนนดินสายสามแยกนา นายสุรินทร์ กฤษตเวทิน ถึงร่องระบายน้ำ คสล. บ้านสวอง หมู่ที่ ๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ก.ย. 2566
ซื้อหลอดไฟ LED และเทปพันสายไฟ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  ก.ย. 2566
ซื้อวัสดุ อุปกรณ์ โครงการรณรงค์และแก้ไขปัญหายาเสพติด To be number one(ศูนย์เพื่อนใจวัยรุ่นตำบลหนองไผ่ล้อม) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  ก.ย. 2566
จ้างซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กว ๖๐ ขอนแก่น หมายเลข ครุภัณฑ์ ๐๐๑ - ๕๖ - ๐๐๐๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ก.ย. 2566
จ้างโครงการซ่อมแซมคันคูข้ามลำห้วยตะกั่ว บ้านสวอง หมู่ที่ ๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ก.ย. 2566
จ้างโครงการซ่อมแซมถนนนา นางถิ่น บัวนาค นางสุมล เฉลิมนามเคน บ้านหนองไผ่ล้อม หมู่ที่ ๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ก.ย. 2566
จ้างโครงการซ่อมแซมถนนนา นายสุพัฒน์ สุภะกะ - ลำห้วยตะกั่ว บ้านสวอง หมู่ที่ ๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ก.ย. 2566
จ้างโครงการซ่อมแซมถนนสายรอบหมู่บ้าน จากหน้าวัดศรีชมชื่น ถึง ถนนลาดยางบ้านขุมปูน หมู่ที่ ๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง