วันที่
ชื่อเรื่อง
21  ก.ย. 2566
จ้างโครงการซ่อมแซมถนนสายรอบหมู่บ้าน บ้านหนองกุงสว่าง หมู่ที่ ๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ก.ย. 2566
ซื้อน้ำดื่ม โครงการตรวจสุขภาพเคลื่อนที่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ จำนวน 62 โหล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ก.ย. 2566
จ้างจัดทำป้าย โครงการรณรงค์และแก้ไขปัญหายาเสพติด To be number one(ศูนย์เพื่อนใจวัยรุ่นตำบลหนองไผ่ล้อม) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ก.ย. 2566
จ้างเหมาตกแต่งสถานที่ ทำความสะอาด และเครื่องเสียง โครงการรณรงค์และแก้ไขปัญหายาเสพติด To be number one(ศูนย์เพื่อนใจวัยรุ่นตำบลหนองไผ่ล้อม) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ก.ย. 2566
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน และอาหารว่างและเครื่องดื่ม โครงการรณรงค์และแก้ไขปัญหายาเสพติด To be number one(ศูนย์เพื่อนใจวัยรุ่นตำบลหนองไผ่ล้อม) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ก.ย. 2566
ซื้อน้ำแข็ง และน้ำดื่ม โครงการรณรงค์และแก้ไขปัญหายาเสพติด To be number one(ศูนย์เพื่อนใจวัยรุ่นตำบลหนองไผ่ล้อม) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ก.ย. 2566
ซื้อวัสดุ อุปกรณ์ โครงการรณรงค์และแก้ไขปัญหายาเสพติด To be number one(ศูนย์เพื่อนใจวัยรุ่นตำบลหนองไผ่ล้อม) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ก.ย. 2566
ซื้อหมึกปริ้นเตอร์ สำนักปลัด หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๑๖ - ๖๖ - ๐๐๐๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  ก.ย. 2566
จ้างจัดทำป้ายโครงการจัดเก็บค่าขยะมูลฝอย ประะจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  ก.ย. 2566
ซื้อวัสดุก่อสร้าง กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง