วันที่
ชื่อเรื่อง
25  ก.ย. 2566
จ้างซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กว ๖๐ ขอนแก่น หมายเลข ครุภัณฑ์ ๐๐๑ - ๕๖ - ๐๐๐๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ก.ย. 2566
จ้างโครงการซ่อมแซมคันคูข้ามลำห้วยตะกั่ว บ้านสวอง หมู่ที่ ๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ก.ย. 2566
จ้างโครงการซ่อมแซมถนนนา นางถิ่น บัวนาค นางสุมล เฉลิมนามเคน บ้านหนองไผ่ล้อม หมู่ที่ ๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ก.ย. 2566
จ้างโครงการซ่อมแซมถนนนา นายสุพัฒน์ สุภะกะ - ลำห้วยตะกั่ว บ้านสวอง หมู่ที่ ๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ก.ย. 2566
จ้างโครงการซ่อมแซมถนนสายรอบหมู่บ้าน จากหน้าวัดศรีชมชื่น ถึง ถนนลาดยางบ้านขุมปูน หมู่ที่ ๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ก.ย. 2566
จ้างโครงการซ่อมแซมถนนสายรอบหมู่บ้าน บ้านหนองกุงสว่าง หมู่ที่ ๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ก.ย. 2566
ซื้อน้ำดื่ม โครงการตรวจสุขภาพเคลื่อนที่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ จำนวน 62 โหล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ก.ย. 2566
จ้างจัดทำป้าย โครงการรณรงค์และแก้ไขปัญหายาเสพติด To be number one(ศูนย์เพื่อนใจวัยรุ่นตำบลหนองไผ่ล้อม) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ก.ย. 2566
จ้างเหมาตกแต่งสถานที่ ทำความสะอาด และเครื่องเสียง โครงการรณรงค์และแก้ไขปัญหายาเสพติด To be number one(ศูนย์เพื่อนใจวัยรุ่นตำบลหนองไผ่ล้อม) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ก.ย. 2566
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน และอาหารว่างและเครื่องดื่ม โครงการรณรงค์และแก้ไขปัญหายาเสพติด To be number one(ศูนย์เพื่อนใจวัยรุ่นตำบลหนองไผ่ล้อม) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง