วันที่
ชื่อเรื่อง
2  ม.ค. 2567
ซื้ออาหารเสริม(นม) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลหนองไผ่ล้อม ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๖ มกราคม - พฤษภาคม 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  ธ.ค. 2566
ซื้อหมึกเครื่องถ่ายเอกสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  ธ.ค. 2566
ซื้อหมึกเครื่องพิมพ์ สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ธ.ค. 2566
ซื้อหมึกเครื่องพิมพ์ หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๑๖ - ๖๖ - ๐๐๐๕ งานตรวจสอบภายใน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  ธ.ค. 2566
ซื้อหมึกเครื่องปริ้นเตอร์ กองคลัง หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๑๖ - ๖๑ - ๐๐๐๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  ธ.ค. 2566
จ้างสำรวจประชากรสุนัขและแมว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  พ.ย. 2566
จ้างเหมาจัดเตรียมสถานที่พร้อมอุปกรณ์ใช้ในการจัดงานลอยกระทงตำบลหนองไผ่ล้อม ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  พ.ย. 2566
จ้างเหมาปรับปรุงพื้นทื่ในการทิ้งขยะ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองไผ่ล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  พ.ย. 2566
จ้างเหมาจัดทำกระทงจากวัสดุธรรมชาติ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  พ.ย. 2566
ซื้อตรายาง คณะกรรมการตรวจการจ้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง