วันที่
ชื่อเรื่อง
26  มิ.ย. 2566
ซื้อวัสดุก่อสร้าง กิจการประปา องค์การบริหารส่วนตำบลหนองไผ่ล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  มิ.ย. 2566
จ้างซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ ทะเบียน ฆข ๒๘๙ ขอนแก่น หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๐๒ - ๕๘๐๙๒๔ - ๐๐๐๐๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  มิ.ย. 2566
จ้างจัดทำป้ายโครงการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  มิ.ย. 2566
จ้างสำรวจจำนวนสุนัขและแมว ตามโครงการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  มิ.ย. 2566
ซื้อหมึกปรี้นเตอร์ เครื่องปริ้นเตอร์ หมายเลขครุภัฑณ์ ๔๑๖ - ๖๖ - ๐๐๑๐ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  มิ.ย. 2566
ซื้อหมึกปรี้นเตอร์ เครื่องปริ้นเตอร์ หมายเลขครุภัฑณ์ ๔๑๖ - ๖๐ - ๐๐๐๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  มิ.ย. 2566
ซื้อน้ำดื่ม ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลหนองไผ่ล้อ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  พ.ค. 2566
ซื้อสารส้มใส ชนิดก้อน และคลอรีน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  พ.ค. 2566
ซื้อหมึกเครื่องพิมพ์ หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๑๖ - ๖๖ - ๐๐๐๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  พ.ค. 2566
ซื้อน้ำดื่ม น้ำแข็ง โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี พ.ศ. ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง