วันที่
ชื่อเรื่อง
7  พ.ย. 2566
จัดซื้อรถพยาบาลฉุกเฉิน (รถกระบะ)
3  พ.ย. 2566
จ้างซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง เลขทะเบียน กว ๖๐ ขอนแก่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  พ.ย. 2566
จัดซื้อรถพยาบาลฉุกเฉิน (รถกระบะ)
2  พ.ย. 2566
ซื้อ อาหารเสริม (นม) โรงเรียน โรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน(สพฐ.) ประจำปีงบประมาณ 2567 ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566 1 พ.ย. 2566 ถึง 31 ธ.ค. 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  พ.ย. 2566
จ้างคนงานทั่วไป กองทุนหลักประกันสุขภาพ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  พ.ย. 2566
ซื้อ อาหารเสริม (นม) โรงเรียน โรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน(สพฐ.) ประจำปีงบประมาณ 2567 ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566 1 พ.ย. 2566 ถึง 31 ธ.ค. 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  พ.ย. 2566
ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลหนองไผ่ล้อม ประจำปีงบประมาณ 2567 ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566 1 พ.ย. 2566 ถึง 31 ธ.ค. 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  ต.ค. 2566
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลหนองไผ่ล้อม ประจำเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๖ - เดือนมกราคม ๒๕๖๗ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  ต.ค. 2566
จ้างช่วยปฏิบัติงานจดมาตรวัดน้ำประปา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  ต.ค. 2566
จ้าง ซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง