วันที่
ชื่อเรื่อง
25  ต.ค. 2566
จ้างช่วยปฏิบัติงานจดมาตรวัดน้ำประปา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  ต.ค. 2566
จ้างช่วยปฏิบัติงานการผลิตน้ำประปา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  ต.ค. 2566
จ้างจัดทำป้ายโครงการวันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  ต.ค. 2566
จ้างซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  ต.ค. 2566
ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิ่งและหล่อลื่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  ต.ค. 2566
จ้างเหมารถรับ ส่งเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลหนองไผ่ล้อม คันที่ ๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  ก.ย. 2566
จ้างโครงการซ่อมแซมถนนสายนา นางคำผาง สีหามาตย์ ถึง นานายประดิษฐ์ วงษ์ราชสีห์ บ้านขุมปูนหมู่ที่ ๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  ก.ย. 2566
จ้างโครงการซ่อมแซมถนนสายนา นางนารรี ทราสิงห์ ถึง นานายสุข ประโนนะกัง บ้านสวองหมู่ที่ ๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  ก.ย. 2566
จ้างโครงการซ่อมแซมถนนสายนา นายสว่าง สีหามาตย์ ถึง นานายโกศล สีหามาตย์ บ้านขุมปูนหมู่ที่ ๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  ก.ย. 2566
จ้างโครงการซ่อมแซมถนนสายบ้าน นางทุมพร แสนดุดร ถึง บ้านนางแพรวนภา ทูลมี บ้านหนองกุงสว่าง หมู่ที่ ๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง