วันที่
ชื่อเรื่อง
9  ม.ค. 2567
จ้างเหมาเวที เครื่องเสียง พร้อมประดับตกแต่งเวทีและมุมกิจกรรม โครงการวันเด็กแห่งชาติตำบลหนองไผ่ล้อม ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ม.ค. 2567
ซื้อน้ำดื่ม และน้ำแข็งสำหรับผู้เข้าร่วมกิจกรรม โครงการวันเด็กแห่งชาติตำบลหนองไผ่ล้อม ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ม.ค. 2567
ซื้อ ไฟหมุนฉุกเฉิน โครงการลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ปี พ.ศ. ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  ม.ค. 2567
ซื้ออาหารเสริม(นม) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลหนองไผ่ล้อม ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๖ มกราคม - พฤษภาคม 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  ม.ค. 2567
จ้างเหมารถรับ ส่งเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลหนองไผ่ล้อม คันที่ ๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  ม.ค. 2567
จ้างเหมารถรับ ส่งเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลหนองไผ่ล้อม คันที่ ๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  ม.ค. 2567
ซื้ออาหารเสริม(นม) โรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน(สพฐ) ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๖ มกราคม - พฤษภาคม 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  ม.ค. 2567
ซื้ออาหารเสริม(นม) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลหนองไผ่ล้อม ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๖ มกราคม - พฤษภาคม 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  ธ.ค. 2566
ซื้อหมึกเครื่องถ่ายเอกสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  ธ.ค. 2566
ซื้อหมึกเครื่องพิมพ์ สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง