วันที่
ชื่อเรื่อง
18  ก.ย. 2566
ซื้อวัสดุ อุปกรณ์ โครงการรณรงค์และแก้ไขปัญหายาเสพติด To be number one(ศูนย์เพื่อนใจวัยรุ่นตำบลหนองไผ่ล้อม) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ก.ย. 2566
ซื้อหมึกปริ้นเตอร์ สำนักปลัด หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๑๖ - ๖๖ - ๐๐๐๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  ก.ย. 2566
จ้างจัดทำป้ายโครงการจัดเก็บค่าขยะมูลฝอย ประะจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  ก.ย. 2566
ซื้อวัสดุก่อสร้าง กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  ก.ย. 2566
ซื้อวัสดุก่อสร้าง กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  ก.ย. 2566
จ้างจัดทำป้ายโครงการจัดเก็บค่าขยะมูลฝอย ประะจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  ก.ย. 2566
ซื้อกระดาษถ่ายเอกสาร เอ ๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  ก.ย. 2566
ซื้อแท่นประทับตรายาง กองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ก.ย. 2566
จ้างซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ ทะเบียน ฆข ๒๘๙ ขอนแก่น หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๐๒ - ๕๘๐๙๒๔ - ๐๐๐๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  ก.ย. 2566
ซื้ออาหารว่างพร้อมเครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์สำหรับผู้เข้าร่วมกิจกรรม โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษาสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง