วันที่
ชื่อเรื่อง
4  ส.ค. 2566
จ้างจัดทำตรายางใบเสร็จรับเงิน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  ส.ค. 2566
ซื้อหมึกเครื่องปริ้นเตอร์ หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๑๖ - ๖๓ - ๐๐๐๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  ส.ค. 2566
ซื้อหมึกเครื่องพิมพ์ คอมพิวเตอร์ หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๑๖ - ๖๖ - ๐๐๑๒ จำนวน ๒ ชุด (ประกอบด้วยสีแดง,สีน้ำเงิน,สีเหลือง,สีดำ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ก.ค. 2566
ซื้อเทียน และสังฆทาน โครงการประเพณีส่งเสริมศาสนาทอดเทียนพรรษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖? โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  ก.ค. 2566
ซื้อโต๊ะทำงาน ๓ ตัว เก้าอี้ทำงาน ๒ ตัว สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  ก.ค. 2566
ซื้อสื่อการเรียนการสอน วัสดุการศึกษาและเครื่องเล่นพัฒนาการเด็กปฐมวัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  ก.ค. 2566
ซื้อหนังสือเรียนเสริมประสบการณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  ก.ค. 2566
ซื้อเทียน และสังฆทาน โครงการประเพณีส่งเสริมศาสนาทอดเทียนพรรษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖? โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ก.ค. 2566
จ้างจัดทำป้ายโครงการประเพณีส่งเสริมศาสนาทอดเทียนพรรษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  ก.ค. 2566
ซื้อวัสดุสำนักงาน กองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง