วันที่
ชื่อเรื่อง
6  ก.ค. 2561
จัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 13 รายการ
6  ก.ค. 2561
จัดซื้อเครื่องตัดหญ้า จำนวน 1 เครื่อง
28  มิ.ย. 2561
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์แบบตั้งโต๊ะ จำนวน 1 เครื่อง
19  มิ.ย. 2561
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  มิ.ย. 2561
จ้างเหมาปรับพื้นที่ปลูกและล้อมรั้วกั้นแนวเขตพื้นที่ปลูกป่า โครงการปลูกป่าฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติ 1 คน 1 ต้น 1 ฝน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  มิ.ย. 2561
ซื้อเสาคอนกรีต ขนาด 1.50 เมตร + ลวดหนาม เบอร์ 12 โครงการปลูกป่าฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติ 1 คน 1 ต้น 1 ฝน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  มิ.ย. 2561
จัดซื้อเสาคอนกรีต ขนาด 1.50 เมตร + ลวดหนาม เบอร์ 12 โครงการปลูกป่าฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติ 1 คน 1 ต้น 1 ฝน
11  มิ.ย. 2561
จ้างเหมาปรับพื้นที่ปลูกและล้อมรั้วกั้นแนวเขตพื้นที่ปลูกป่า โครงการปลูกป่าฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติ 1 คน 1 ต้น 1 ฝน
6  มิ.ย. 2561
ซื้อต้นกล้าไม้ ตามโครงการปลูกป่าฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติ 1 คน 1 ต้น 1 ฝน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  มิ.ย. 2561
ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ (สารส้ม,คลอรีน) ที่ใช้ในการผลิตน้ำประปา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง