วันที่
ชื่อเรื่อง
29  ส.ค. 2566
ซื้อกระดาษถ่ายเอกสาร? หน่วยงานตรวจสอบภานใน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  ส.ค. 2566
ซื้อกระดาษถ่ายเอกสาร กองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  ส.ค. 2566
ซื้อกระดาษถ่ายเอกสาร สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  ส.ค. 2566
ซื้อวัสดุสำนักงาน สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ส.ค. 2566
จ้างโครงการซ่อมแซมถนนสายลำห้วยโสกธาตุ บ้านหนองกุงสว่างหมู่ที่ ๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ส.ค. 2566
ซื้อกระดาษถ่ายเอกสาร กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  ส.ค. 2566
จ้างโครงการซ่อมแซมถนนสายคันคูหนองทุ่ม บ้านหนองไผ่ล้อมหมู่ที่ ๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  ส.ค. 2566
ซื้อหมึกปรี้นเตอร์ สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  ส.ค. 2566
จ้างโครงการซ่อมแซม ถนนสายคันคูลำห้วยอีเฒ่า บ้านสวองใหม่ หมู่ที่ ๘ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  ส.ค. 2566
จ้างโครงการซ่อมแซมถนนสายโนนจอมศรี ไป บ้านหนองแวง ตำบลดอนกอก บ้านโนนจอมศรี หมู่ที่ ๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง