วันที่
ชื่อเรื่อง
30  ก.ย. 2562
จ้างโครงการซ่อมแซมถนนบ้านโนนจอมศรี หมู่ที่ 6 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  ก.ย. 2562
จ้างโครงการซ่อมแซมถนนถนนหินคลุกบ้านสวองเก่า หมู่ที่ ๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  ก.ย. 2562
จ้างโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  ก.ย. 2562
จ้างวางท่อระบายน้ำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  ก.ย. 2562
จ้างซ่อมแซมฝายน้ำล้นลำห้วยอีเฒ่า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  ก.ย. 2562
จ้างซ่อมแซมท่อระบายน้ำ บ้านหนองไผ่พัฒนาหมู่ที่ 9 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  ก.ย. 2562
จ้างซ่อมแซมคันคูลำห้วยอีเฒ่าบ้านหนองหวาย หมู่ที่ 5 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  ก.ย. 2562
จ้างโครงการซ่อมแซมถนนบ้านหนองไผ่ล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ก.ย. 2562
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านหนองกุงศรี หมู่ที่ 7 เชื่อถนน คสล.บ้านหนองแวง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ก.ย. 2562
ซื้อซุ้มเฉลิมพระเกียรติ พระบรมราชินีในรัชกาลที่ ๑๐ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง