วันที่
ชื่อเรื่อง
14  ม.ค. 2564
ซื้อวัสดุสำนักงาน กองคลัง จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ม.ค. 2564
ซื้อวัสดุสำนักงาน กองคลัง จำนวน 19 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ม.ค. 2564
ซื้อผงหมึกปริ้นเตอร์ กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  ม.ค. 2564
ซื้อหมึกปริ้นเตอร์ กองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  ม.ค. 2564
ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงในการสูบน้ำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  ม.ค. 2564
จ้างซ่อมแซมคอมพิวเตอร์ สำนักปลัด อบต.หนองไผ่ล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  ม.ค. 2564
จ้างซ่อมแซมคอมพิวเตอร์ กองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  ม.ค. 2564
ซื้อแบตเตอร์รี่ รถยนต์ส่วนกลาง ผก 5550 ขก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  ม.ค. 2564
ซื้อยางรถยน์สว่นกลาง ทะเบียน กว 60 ขอนแก่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  ม.ค. 2564
ซื้อกระดาษถ่ายเอกสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง