วันที่
ชื่อเรื่อง
21  ก.พ. 2563
ซื้อวัสดุสำนักงานสำนักปลัด จำนวน 16 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  ก.พ. 2563
จ้างเหมาจัดสถานที่พร้อมประดับตกแต่ง และเครื่องเสียง โครงการพิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  ก.พ. 2563
เช่าพื้นที่บริการอินเตอร์เน็ต และจดทะเบียนโดเมนเนม ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  ก.พ. 2563
ซื้อวัสดุสำนักงาน กองคลัง 30 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ม.ค. 2563
เช่าเครื่องเสียงขบวนแห่ตำบลหนองไผ่ล้อม ประเพณีบุญกุ้มข้าวใหญ่และของดีอำเภอหนองสองห้อง ประจำปี พ.ศ. 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ม.ค. 2563
จ้างเหมาทำอาหารพร้อมเครื่องดื่มสำหรับผู้เข้าร่วมกิจกรรม ประเพณีบุญกุ้มข้าวใหญ่และของดีอำเภอหนองสองห้อง ประจำปี พ.ศ. 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ม.ค. 2563
จ้างเหมาจัดทำรถนิทรรศการแห่ปราสาทข้าว ประเพณีบุญกุ้มข้าวใหญ่และของดีอำเภอหนองสองห้อง ประจำปี พ.ศ. 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ม.ค. 2563
จ้างเหมาจัดทำรถนิทรรศการของดี/อัตลักษณ์ท้องถิ่น ประเพณีบุญกุ้มข้าวใหญ่และของดีอำเภอหนองสองห้อง ประจำปี พ.ศ. 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ม.ค. 2563
จ้างเหมาจัดทำซุ้มนิทรรศการเศรษฐกิจพอเพียงและของดีตำบลหนองไผ่ล้อม ประเพณีบุญกุ้มข้าวใหญ่และของดีอำเภอหนองสองห้อง ประจำปี พ.ศ. 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ม.ค. 2563
จ้างซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สินและครุภัณฑ์ต่าง (คอมพิวเตอร์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง