วันที่
ชื่อเรื่อง
26  มิ.ย. 2563
ซื้อหมึกปริ้นเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  มิ.ย. 2563
ซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนชนิดติดผนังพร้อมติดตั้ง จำนวน 4 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  มิ.ย. 2563
ซื้อหมึกเครื่องพิมพ์ จำนวน 4 กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  มิ.ย. 2563
ซื้อวัสดุโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  มิ.ย. 2563
ซื้อเครื่องพ่นการหมอกควัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  มิ.ย. 2563
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก คันคูหนองไผ่ จากบ้านนายนาวิน ? จุดสิ้นสุดถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเดิม หมู่ที่ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  พ.ค. 2563
จ้างโครงการถมดินตกแต่งระหว่างไหล่ทางถนนทางหลวงชนบทสาย 3025 เชื่อมคันคูหนองไผ่ล้อม บ้านหนองไผ่ล้อม หมู่ที่ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  พ.ค. 2563
ซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน จำนวน 2 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  พ.ค. 2563
จ้างประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลหนองไผ่ล้อม ประจำเดือน พฤษภาคม และ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๓ จำนวน ๓๑ วัน (๑๘ พฤษภาคม - ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๓) ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ โควิด ๑๙ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  พ.ค. 2563
ซื้อวัสดุสำนักงานกองการศึกษา 18 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง