วันที่
ชื่อเรื่อง
10  มี.ค. 2566
ซื้ออาหารเสริม(นม) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลหนองไผ่ล้อม ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๕ ครั้งที่ ๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  มี.ค. 2566
ซื้อชุดลูกกลิ้งสร้างภาพหมึกเครื่องพิมพ์ กองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  มี.ค. 2566
จ้างจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์และรับสมัครเด็กปฐมวัยเข้าเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลหนองไผ่ล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  มี.ค. 2566
ซื้อน้ำมันไฮดรอลิก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  มี.ค. 2566
ซื้อหมึกเครื่องพิมพ์ สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  มี.ค. 2566
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลหนองไผ่ล้อม ประจำเดือน มีนาคม ๒๕๖๖ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  ก.พ. 2566
จ้างจัดทำป้ายโครงการวันมาฆบูชา ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  ก.พ. 2566
ซื้อชุดตรวจสารเสพติดในปัสสาวะแบบจุ่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ก.พ. 2566
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลหนองไผ่ล้อม ประจำเดือน มีนาคม ๒๕๖๖ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ก.พ. 2566
ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง