วันที่
ชื่อเรื่อง
20  ก.ย. 2565
จ้างโครงการวางท่อระบายน้ำ คสล. คันคูลำห้วยตะกั่ว บ้านขุมปูน หมู่ที่ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ก.ย. 2565
จ้างโครงการขุดดินปรับแต่งคันคูลำห้วยตะกั่ว บ้านสวอง หมู่ที่ 4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ก.ย. 2565
จ้างโครงการขุดดินปรับแต่งคันคูหนองใหญ่ที่ถูกน้ำกัดเซาะ บ้านหนองไผ่พัฒนา หมู่ที่ 9 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ก.ย. 2565
จ้างโครงการซ่อมแซมถนนสายบ้านขุมปูน หมู่ที่ 2 เชื่อมบ้านโนนจอมศรี หมูที่ 6 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ก.ย. 2565
จ้างโครงการซ่อมแซมถนนสายบ้านขุมปูน หมู่ที่ 2 เชื่อมบ้านหนองบัวแดง ตำบลตะกั่วป่า(เป็นบางช่วง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  ก.ย. 2565
ซื้อน้ำดืื่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ก.ย. 2565
ซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ก.ย. 2565
ซื้อโต๊ะพับเอนกประสงค์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ก.ย. 2565
ซื้อวัคซีลป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า พร้อมอุปกรณ์การฉีด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ก.ย. 2565
จ้างซ่อมแซมห้องน้ำ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก องค์การบริหารส่วนตำบลหนองไผ่ล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง