วันที่
ชื่อเรื่อง
1  พ.ค. 2563
จ้างซ่อมแซมยานพาหนะ( รถอีแต๋นบรรทุกขยะ ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  เม.ย. 2563
จ้างโครงการปรับปรุงแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน ปี 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  เม.ย. 2563
ซื้อสื่อการเรียนการสอน วัสดุการศึกษาและเครื่องเล่นพัฒนาการเด็กปฐมวัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  เม.ย. 2563
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลหนองไผ่ล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  เม.ย. 2563
ซื้อวัสดุ - อุปกรณ์จัดทำหน้ากากอนามัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  เม.ย. 2563
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านขุมปูน หมู่ที่ 2 ไปบ้านสวองใหม่ หมู่ที่ 8 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  เม.ย. 2563
ซื้อสารส้มก้อนชนิดใส และคลอรีนผง ประจำเดือน มีนาคม 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  เม.ย. 2563
ซื้อสารส้มก้อน ชนิดใส และคลอรีนผง ประจำเดือนเมษายน 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ก.พ. 2563
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัวสำนักปลัด จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ก.พ. 2563
ซื้อวัสดุสำนักงานสำนักปลัด จำนวน 16 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง