วันที่
ชื่อเรื่อง
10  พ.ย. 2563
จ้างซ่อมแซมถนนสาย คันคูลำห้วยอีเฒ่า บ้านหนองหวาย หมู่ที่ 5 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  พ.ย. 2563
จ้างซ่อมแซมถนนนานายพน แหลมไธสง ถึงนานางรจนา ศรีสังข์ บ้านสวอง หมู่ที่ 4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  พ.ย. 2563
จ้างซ่อมแซมถนนสายรอบหมู่บ้าน บ้านขุมปูน หมู่ที่ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  พ.ย. 2563
จ้างซ่อมแซมถนนสายนานางผาง สีหามาตย์ ถึงลำห้วยตะกั่ว บ้านขุมปูนหมู่ที่ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  พ.ย. 2563
จ้างซ่อมแซมถนนสายคันคูลำห้วยตะกั่วตรงที่นานายประจวบ สีหามาตย์ บ้านขุมปูน หมู่ที่ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  พ.ย. 2563
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลหนองไผ่ล้อม ประจำเดือนพฤศจิกายน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ต.ค. 2563
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลหนองไผ่ล้อม ประจำเดือนตุลาคม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ (ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๓) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  ก.ย. 2563
ซื้ออาหารเสริม(นม) โรงเรียน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  ก.ย. 2563
ซื้อหนังสือเรียนเสริมประสบการณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ก.ย. 2563
จ้างเหมารถโดยสารไม่ประจำทาง ตามโครงการส่งเสริมประสบการณ์เรียนรู้นอกชั้นเรียน กิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง