วันที่
ชื่อเรื่อง
16  ธ.ค. 2565
ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ธ.ค. 2565
ซื้อเก้าอี้ทำงาน กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ธ.ค. 2565
ซื้อเก้าอี้ทำงาน กองคลัง (เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ธ.ค. 2565
ซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสาร ชนิด ๒ บาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ธ.ค. 2565
ซื้อตู้เอกสารบานเลื่อนกระจก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ธ.ค. 2565
ซื้อโตีะทำงาน กองคลัง (เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ธ.ค. 2565
ซื้อหมึกเครื่องพิมพ์ สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  ธ.ค. 2565
ซื้อเครื่องคิดเลข กองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ธ.ค. 2565
โครงการอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลหนองไผ่ล้อม ประจำเดือน ธันวาคม - เดือนกุมภาพันธ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖
6  ธ.ค. 2565
ซื้อวัสดุสำนักงาน งานตรวจสอบภายใน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง