วันที่
ชื่อเรื่อง
20  ม.ค. 2564
ซื้อเก้าอี้พลาสติด กองการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ม.ค. 2564
ซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสาร กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ม.ค. 2564
ซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสาร กองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ม.ค. 2564
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ม.ค. 2564
ซื้อตรายางประทับ กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  ม.ค. 2564
ซื้อน้ำดื่มสำหรับบริการประชาชนที่มาติดต่อราชการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ม.ค. 2564
จ้างเหมาเขียนป้ายห้ามทิ่งขยะ พร้อมกรอบไม้ กว้าง 60 ซม. สูง 1 เมตร 6 ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ม.ค. 2564
ซื้อน้ำดื่ม ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลหนองไผ่ล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  ม.ค. 2564
ซื้อสารส้มก้อน และคลอรีนผง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ม.ค. 2564
ซื้อวัสดุสำนักงาน กองคลัง จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง