วันที่
ชื่อเรื่อง
28  มิ.ย. 2565
ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ งานสาธารณสุข โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  มิ.ย. 2565
ซื้อน้ำดื่มศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก องค์การบริหารส่วนตำบลหนองไผ่ล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  มิ.ย. 2565
ซื้อวัสดุก่อสร้าง กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  มิ.ย. 2565
จ้างจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  มิ.ย. 2565
จ้างเหมารถรับส่งเด็กเล็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลหนองไผ่ล้อม คันที่ ๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  มิ.ย. 2565
จ้างเหมารถรับส่งเด็กเล็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลหนองไผ่ล้อม คันที่ ๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  มิ.ย. 2565
จ้างเหมารถรับส่งเด็กเล็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลหนองไผ่ล้อม คันที่ ๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  มิ.ย. 2565
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลหนองไผ่ล้อม ประจำเดือน มิถุนายน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  พ.ค. 2565
ซื้อตรายาง กองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  พ.ค. 2565
ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง