วันที่
ชื่อเรื่อง
2  พ.ค. 2565
จ้างจัดทำป้ายศูนย์ช่วยเหลือประชาชน และป้ายยินดีต้อนรับนายอำเภอ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  พ.ค. 2565
ซื้อน้ำดื่ม ถัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  พ.ค. 2565
ซื้อยางรถยนต์ส่วนกลาง ทะเบียน กว 60 ขอนแก่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  พ.ค. 2565
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว สำนักปลัด จำนวน 31 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  เม.ย. 2565
ซื้อวัสดุสำนักงาน สำนักปลัด จำนวน ๑๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  เม.ย. 2565
ซื้อวัสดุสำนักงาน สำนักปลัด จำนวน ๓๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  เม.ย. 2565
ซื้อวัสดุก่อสร้าง กิจการประปา จำนวน ๑๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  เม.ย. 2565
วัสดุก่อสร้าง กิจการประปา ๒๗ รายการ
20  เม.ย. 2565
ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ กิจการประปา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  เม.ย. 2565
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง