วันที่
ชื่อเรื่อง
7  ก.พ. 2565
ซื้อล้อกระบะบรรทุกพร้อมยาง รถอีแต๋นบรรทุกขยะ ทะเบียน ฆข 289 ขอนแก่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ก.พ. 2565
เช่าพื้นที่บริการอินเตอร์เน็ต และจดทะเบียนโดเมนเนม ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  ก.พ. 2565
จ้างซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง ทะเบียน กว 60 ขอนแก่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  ก.พ. 2565
จ้างจัดทำป้ายกิจกรรมส่งเสริม-สนับสนุนธนาคารขยะรีไซเคิล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  ก.พ. 2565
ซื้อตรายางตราครุฑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  ก.พ. 2565
ซื้อหมึกเครื่องพิมพ์ งานตรวจสอบภายใน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  ก.พ. 2565
ซื้อหมึกเติมเครื่องพิมพ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  ก.พ. 2565
ซื้อตรายางสำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  ก.พ. 2565
ซื้อวัสดุสำนักงาน กองการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  ม.ค. 2565
ซื้อตรายาง สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง