วันที่
ชื่อเรื่อง
16  ม.ค. 2566
จ้างเหมาบริการระบบรักษาระบบเครื่องแม่ข่ายและดูแลโปรแกรมงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกล์ขององ๕การบริหารส่วนตำบลหนองไผ่ล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  ม.ค. 2566
จ้างผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  ม.ค. 2566
จ้างผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการกองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  ม.ค. 2566
จ้างเหมาเครื่องเล่นเสริมพัฒนาการทั้ง ๔ ด้านสำหรับเด็ก โครงการวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  ม.ค. 2566
จ้างเหมาเวที เครื่องเสียง พร้อมประดับตกแต่งเวที โครงการวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  ม.ค. 2566
ซื้อน้ำดื่ม และน้ำแข็ง สำหรับผู้เข้าร่วมโครงการวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  ม.ค. 2566
ซื้อของรางวัลการแสดง และวัสดอุปกรณ์ส่งเสริมพัฒนาการเด็กเล็กทั้ง ๔ ด้าน วันเด็กแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  ม.ค. 2566
จ้างจัดทำป้ายโครงการวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  ม.ค. 2566
ซื้อกระดาษถ่ายเอกสาร งานตรวจสอบภายใน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  ม.ค. 2566
ซื้อวัสดุสำนักงาน กองชช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง