วันที่
ชื่อเรื่อง
24  ก.พ. 2565
ซื้อเครื่องปั้มแช่ดูดโคลน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  ก.พ. 2565
จ้างโครงการติดตั้งโคมไฟโซล่าเซลล์ส่องสว่างในพื้นที่ บ้านโนนจอมศรี หมู่ที่ ๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  ก.พ. 2565
จ้างโครงการติดตั้งโคมไฟโซล่าเซลล์ส่องสว่างในพื้นที่ บ้านสวอง หมู่ที่ ๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  ก.พ. 2565
จ้างโครงการติดตั้งโคมไฟโซล่าเซลล์ส่องสว่างในพื้นที่ บ้านสวองใหม่ หมู่ที่ ๘ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  ก.พ. 2565
จ้างโครงการติดตั้งโคมไฟโซล่าเซลล์ส่องสว่างในพื้นที่ บ้านหนองกุงศรี หมู่ที่ ๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  ก.พ. 2565
จ้างโครงการติดตั้งโคมไฟโซล่าเซลล์ส่องสว่างในพื้นที่ บ้านหนองไผ่พัฒนา หมู่ที่ ๙ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  ก.พ. 2565
จ้างโครงการติดตั้งโคมไฟโซล่าเซลล์ส่องสว่างในพื้นที่ บ้านหนองหวาย หมู่ที่ ๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  ก.พ. 2565
จ้างโครงการติดตั้งโคมไฟโซล่าเซลล์ส่องสว่างในพื้นที่ บ้านขุมปูน หมู่ที่ ๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  ก.พ. 2565
จ้างโครงการติดตั้งโคมไฟโซล่าเซลล์ส่องสว่างในพื้นที่ บ้านหนองกุงสว่าง หมู่ที่ ๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  ก.พ. 2565
จ้างโครงการติดตั้งโคมไฟโซล่าเซลล์ส่องสว่างในพื้นที่ บ้านหนองไผ่ล้อม หมู่ที่ ๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง