วันที่
ชื่อเรื่อง
21  ก.พ. 2566
ซื้อหมึกเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ก.พ. 2566
จ้างเหมาถ่ายเอกสารแฟ้มประวัติพนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  ก.พ. 2566
จ้างเหมาถ่ายเอกสารแฟ้มประวัติพนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  ก.พ. 2566
เช่าพื้นที่บริการอินเตอร์เน็ต และจดทะเบียนโดเมนเนม ประจำปีงบประมาณ 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ก.พ. 2566
ซื้อชุดตรวจสารเสพติดในปัสสาวะแบบจุ่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  ก.พ. 2566
จ้างซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  ก.พ. 2566
ซื้อวัสดุคคอมพิวเตอร์ กองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ก.พ. 2566
จ้างผู้ช่วยเจ้าหน้าที่กองทุนหลักประกันสุขภาพ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  ม.ค. 2566
จ้างจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  ม.ค. 2566
ซื้อวัสดุสำนักงานกองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง