วันที่
ชื่อเรื่อง
23  ส.ค. 2565
ซื้อสารส้มก้อน และคลอรีน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ส.ค. 2565
ซื้อผงหมึกปริ้้นเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ส.ค. 2565
ซื้อวัสดุก่อสร้าง กิจการประปา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ส.ค. 2565
ซื้อหมึกพิมพ์ กองการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ส.ค. 2565
จ้างซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กว ๖๐ ขอนแก่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  ส.ค. 2565
ซื้อวัสดุก่อสร้าง โครงการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยสำหรับคนพิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  ส.ค. 2565
ซื้อหมึกเติม กองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  ส.ค. 2565
จ้างขุดลอกและวางท่อระบายน้ำ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  ส.ค. 2565
ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ก.ค. 2565
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลหนองไผ่ล้อม ประจำเดือน สิงหาคม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง