วันที่
ชื่อเรื่อง
30  ก.ย. 2565
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายรอบหมู่บ้าน บ้านหนองกุงสว่าง หมู่ที่ 3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  ก.ย. 2565
ซื้อธงชาติไทย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  ก.ย. 2565
จ้างโครงการก่อสร้างถนนหินคลุกสายรอบวัดเกาะแก้ว บ้านหนองไผ่พัฒนา หมูที่ 9 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  ก.ย. 2565
จ้างโครงการก่อสร้างถนนหินคลุกสายรอบหมู่บ้าน บ้านโนนจอมศรี หมูที่ 6 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  ก.ย. 2565
จ้างโครงการซ่อมแซมอาคารหอประชุมอเนกประสงค์ อบต. หนองไผ่ล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  ก.ย. 2565
จ้างโครงการซ่อมแซมถนนเพื่อการเกษตรบ้านหนองหวาย หมู่ที่ 5 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  ก.ย. 2565
จ้างโครงการซ่อมแซมถนนสายคันคูลำห้วยอีเฒ่า หมู่ที่ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  ก.ย. 2565
จ้างโครงการซ่อมแซมถนนสายบ้านโนนจอมศรี หมู่ที่ 6 ไปบ้านหนองแวง ตำบลดอนกอก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  ก.ย. 2565
จ้างโครงการซ่อมแซมถนนสายบ้านสวองใหม่ หมู่ที่ 8 ไปศูนย์ปฏิบัติธรรมโครกโปร่งแดง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  ก.ย. 2565
จ้างโครงการซ่อมแซมถนนสายบ้านหนองกุงสว่าง หมู่ที่ 3 ไปลำห้วยโสกธาตุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง